Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu

Zapytanie nr WIF-WR-I.272.14.2023

Wrocław, dnia 20 grudnia 2023r.

WIF-WR-I.272.14.2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – USŁUGA PORZĄDKOWA (SPRZĄTANIE ORAZ ODŚNIEŻANIE  CHODNIKA PRZYLEGAJĄCEGO DO NIERUCHOMOŚCI)
DOT. CZĘŚCI WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. OFIAR OŚWIĘCIMSKICH 12

 

Zleceniodawca na realizację przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę nieprzekraczającą kwoty 130 000 złotych netto (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).

 1. ZLECENIODAWCY:
 1. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu

reprezentowany przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego

 1. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych

reprezentowany przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych

Siedziba: ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50 – 069 Wrocław

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości części wspólnych nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50 – 069 Wrocław wraz z odśnieżaniem oraz zabezpieczaniem chodnika przylegającego do nieruchomości w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Zakres usługi obejmuje:

 1. sprzątanie klatki schodowej w budynku przy ul. Ofiar Oświęcimskich 12  w tym:
 • sprzątanie (zamiatanie + mycie klatki schodowej na całej długości) raz w tygodniu, w tym ścieranie parapetów, poręczy, stolików, opróżnianie kosza znajdującego się na korytarzu na parterze. 
 • mycie okien znajdujących się na korytarzach budynku 2 razy w roku
 • sprzątanie pomieszczeń w piwnicy 2 razy w roku

2) odchwaszczanie chodnika na długości budynku kamiennicy

3) odśnieżanie chodnika w zakresie budynku tj. pasa komunikacyjnego przed rozpoczęciem pracy urzędu lub gdy warunki atmosferyczne pozwolą na wykonanie tej czynności (stałe opady)

Usługa sprzątania powinna być wykonywana w godzinach niekolidujących z pracą Zamawiających, tj. po godzinie 16:30.

Dni tygodnia realizacji usługi zostaną uzgodnione w trybie roboczym z wybranym wykonawcą przed podpisaniem umowy.

 1. TERMIN REALIZACJI ZADANIA

Zleceniodawcy planują zlecić usługę sprzątania i utrzymania w czystości części wspólnych nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50 – 069 Wrocław wraz z odśnieżaniem oraz zabezpieczaniem chodnika przylegającego do nieruchomości
w terminie od 01.01.2024r.  do 30.06.2026r.

 1. OFERTA

1. Podmiot składający ofertę musi sporządzić ją w języku polskim.

2. Oferta musi zawierać:

a) pełną nazwę podmiotu składającego ofertę

b) adres lub siedzibę podmiotu, numer telefonu oraz numer NIP oraz REGON

c) wycenę zamówienia zawierającą informacje o cenie netto i cenie brutto ogółem za miesiąc usługi;

d) cena powinna uwzględniać:

 • koszt wykonania prac wskazanych w przedmiocie zamówienia
 • zużycie sprzętu, środków czyszczących i materiałów eksploatacyjnych
 • wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami określonymi przez Zleceniodawcę

e) osobę do kontaktu wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail

f) wykonawca musi oświadczyć, że posiada doświadczenie w realizacji usługi sprzątania i utrzymania w czystości obiektów biurowych w ciągu ostatnich 2 lat działalności.

 1. KRYTERIA OCENY OFERTY:

Zamawiający oceni i porówna jedyne te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: cena 100%.

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty można składać:

osobiście lub za pomocą operatora pocztowego:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

we Wrocławiu

ul. Ofiar Oświęcimskich 12

50-069 Wrocław

tel. 71 715 85 00,       fax. 71 715 85 01

na adres email:                        sekretariat@wif.wroclaw.pl

w temacie wpisując:               „Oferta - sprzątanie”

 

w terminie do dnia 27.12.2023r.

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O podjętym rozstrzygnięciu Zmawiający powiadomi za pośrednictwem strony internetowej:

www.wif.wroclaw.pl

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje dot. niniejszego zamówienia można uzyskać pod:

nr tel. 71 715 85 00,

e-mail: sekretariat@wif.wroclaw.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny,
a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy:

 • nie zostanie złożona żadna oferta,
 • procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy.

 Załacznik nr 1 - formularz ofertowy

 Załacznik nr 2 - klauzula RODO

Metadane

Data publikacji : 20.12.2023
Data modyfikacji : 10.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Płaczek
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Płaczek

Opcje strony

do góry