Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego we Wrocławiu

Data publikacji strony internetowej: 2013-06-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-08-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo w związku z tym, że zawierają skany dokumentów oraz zostały opublikowane przed wejściem ustawy w życie lub stanowią przekierowanie do dokumentów znajdujących się na innych stronach.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Kutwińska, sekretariat@wif.wroclaw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 715 85 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu mieści się na II piętrze w budynku przy ulicy Ofiar Oświęcimskich 12, budynek posiada 5 kondygnacji i nie jest w pełni dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

  • w budynku znajduje się klatka schodowa z poręczami, nie ma windy ani podjazdu dla wózków inwalidzkich,
  • w budynku brak jest toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
  • brak jest informacji dotyczących skorzystania z usługi tłumacza języka migowego,
  • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
  • do budynku można wejść z psem asystującym,
  • sekretariat umiejscowiony jest na 2 piętrze, istnieje możliwość obsługi osób na parterze budynku,
  • nazwa urzędu może nie być w pełni czytelna dla osób niedowidzących, nie ma również oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych.

Aplikacje mobilne

Strona działa na urządzeniach mobilnych. Na stronie nie są udostępnione żadne aplikacje również mobilne.

do góry