Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ DOLNOŚLĄŚKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

 

Administrator

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50 – 069 Wrocław, tel. 71 715 85 00, fax. 71 715 85 01, e-mail: sekretariat@wif.wroclaw.pl  

 

Inspektor Ochrony Danych

 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wif.wroclaw.pl, nr telefonu: 71 715 85 08.

 

Podstawy i cel przetwarzania danych osobowych

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WEL 119 z 4.05.2016 r.) pozostający w związku z przepisami krajowymi prawa farmaceutycznego, w tym w szczególności z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2211 z późn.zm.), ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2017 r., poz. 783 z późn. zm.), ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1844 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r., poz. 646).

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane dla celów związanych z realizacją ustawowych zadań nałożonych na Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu w oparciu o art. 112 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 w zw. z art. 109 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2211 z późn.zm.) w tym w szczególności z uwagi na realizację zadań związanych z kontrolowaniem aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, z kontrolowaniem obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, z opiniowaniem przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę, punkt apteczny lub placówkę obrotu pozaaptecznego, współpracę z samorządem aptekarskim i innymi samorządami, prowadzeniem rejestru aptek ogólnodostępnych i szpitalnych oraz punktów aptecznych, kontrolowaniem działów farmacji szpitalnej w zakresie świadczenia usług farmaceutycznych, z uwagi na wykonywanie zadań związanych z udzieleniem, odmową udzielenia, zmianą, cofnięciem lub stwierdzeniem wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, z uwagi na wykonywanie zadań związanych z udzieleniem zezwolenia na prowadzenie apteki szpitalnej, z uwagi na wykonywanie zadań związanych z udzieleniem, odmową udzielenia, zmianą, cofnięciem lub stwierdzeniem wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego, a także zadań związanych z reklamą aptek i punktów aptecznych oraz skarg na działalność podmiotów kontrolowanych przez WIF.

 

Okres przechowywania danych

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres podlegania przez Państwa przepisom krajowego prawa farmaceutycznego, w tym zwłaszcza ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2211 z późn.zm.), ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2017 r., poz. 783 z późn. zm.), ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1844 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r., poz. 646) w zakresie związanym z prowadzoną przez Państwa działalnością farmaceutyczną, a po zakończeniu działalności w związku z wymaganą przepisami prawa archiwizacją dokumentów.

 

Kwestiach obowiązku podania danych osobowych

 

Warunek podania danych osobowych w wyżej wskazanym zakresie jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie ustawowych kompetencji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu oraz brak wpisania danych wymaganych prawem do rejestru zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych oraz rejestru udzielonych zezwoleń na prowadzenie aptek szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej.

 

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

W oparciu o podane dane osobowe Administrator nie podejmuje wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Administrator danych nie przekazuje Państwa danych osobowych poza teren Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowej.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

  3. prawo do ich usunięcia, w przypadku uznania, że nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe; jednakże dane osobowe nie mogą być usunięte w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego, a nadto z uwagi na konieczność wywiązania się przez Administratora Danych z obowiązku prawnego wymaganego przetwarzania lub wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych,

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem posiadamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy je usunęli, gdyż są Państwu potrzebne doustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych,

  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, co do danych których podanie jest dobrowolne,

  6. prawo do przenoszenia danych (jednakże to prawo nie ma zastosowania w przypadku gdy dane osobowe zostały zebrane z uwagi na konieczność wynikającą z przepisu prawnego)

  7. prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem;

  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – w przypadku, gdy przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody.

 

Wyżej wymienione prawa, z wyjątkiem prawa wskazanego w pkt. 7, można zrealizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wif.wroclaw.pl, nr telefonu: 71 715 85 08.

 

Inspektor Ochrony Danych

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 24.05.2018
Data modyfikacji : 18.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Płaczek

Opcje strony

do góry