Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

Wskazanie Administratora

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu; adres Inspektoratu: ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50 – 069 Wrocław, tel. 71 715 85 00, fax. 71 715 85 01, e-mail: sekretariat@wi.wroclaw.pl  

Wskazanie Inspektora Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrona Danych, którym jest Katarzyna Talkowska - Szewczyk z którą można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wif.wroclaw.pl oraz pod numerem telefonu: 71 715 85 08.

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy dotyczącej obsługi materiałowej jednostki ( m.in. zamówienia środków czystości, wyposażenia biurowego) Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. WEL 119 z 4.05.2016 r.), zwaną dalej w skrócie RODO.

Obowiązek podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do przygotowania i wykonania umowy z Wojewódzkim Inspektoratem Farmaceutycznym we Wrocławiu. Z uwagi na powyższe jest Pan/Pani obowiązany do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość zawarcia z Panią/Panem umowy.

Informacje o odbiorcach danych

Pani/Pana dane osobowe będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim takim, jak: banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. informatyczne) oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.

Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza teren Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji księgowej zgodnie z odrębnymi przepisami, a także przez okres niezbędny dla wykazania sposobu realizacji umowy w związku z ewentualnym postępowaniem sądowym lub administracyjnym.

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Państwa dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z podaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. prawo do ich usunięcia, w przypadku uznania, że nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem posiadamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy je usunęli, gdyż są Państwu potrzebne do  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, co do danych których podanie jest dobrowolne,
  6. prawo do przenoszenia danych,
  7. prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem;
  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – w zakresie w jakim przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody.

Wyżej wymienione prawa, z wyjątkiem prawa wskazanego w pkt. 7 tj. prawa wniesienia skargi,  można zrealizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wif.wroclaw.pl

Metadane

Data publikacji : 14.03.2019
Data modyfikacji : 18.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Płaczek

Opcje strony

do góry