Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu

KOMUNIKAT

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu

z dnia 10 lipca 2015 r.

 

W związku z wejściem w życie z dniem 12 lipca 2015 r. nowelizacji ustawy - Prawo farmaceutyczne wprowadzonej ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015. poz. 788),  Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje o nowych obowiązkach dotyczących przekazywania informacji organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej:             

 

 1. Przekazywanie wojewódzkim inspektorom farmaceutycznym

    a) przez podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne, punkty apteczne (lub przez upoważnionych kierowników tych placówek), informacji o braku możliwości wykonania obowiązku zapewnienia dostępu do produktu leczniczego wydawanego na receptę, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, o których mowa w wykazie określonym w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r.            o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,  zgodnie z art. 95a ust.1 ustawy Prawo farmaceutyczne.

     b)  przez kierowników aptek szpitalnych, aptek zakładowych lub działów farmacji szpitalnej, informacji o braku możliwości zapewnienia dostępu do produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych stosowanych w przedsiębiorstwie tego podmiotu leczniczego, zgodnie z art. 95a ust. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne.

  Zgodnie z art. 6 ustawy zmieniającej ustawę - Prawo farmaceutyczne, do 31 grudnia 2016 r. (czyli w czasie gdy nie funkcjonuje jeszcze Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi) informacje, o których mowa w art. 95a ust. 1 i 3 przekazywane są w formie pisemnej albo w formie elektronicznej.

  Zgodnie z art. 36z ust. 4. Ustawy Prawo farmaceutyczne:  4. Podmioty uprawnione do obrotu detalicznego produktami leczniczymi, przedsiębiorcy zajmujący się obrotem hurtowym produktami leczniczymi i podmioty prowadzące jednostki, o których mowa w art. 36g ust. 1 pkt 18 lit. b, składają zamówienie na zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do produktów leczniczych o kategorii dostępności, o której mowa wart. 23a ust. 1 pkt 2-5, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych objętych wykazem określonym w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej.

  5. Odmowa realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 4, następuje niezwłocznie, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej.

  6. Odmowa realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 4, w zakresie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych wykazem określonym w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r.        o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zawiera uzasadnienie.

  7. Kopia odmowy realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 4, w zakresie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych wykazem, o którym mowa wart. 78a ust. 14, podmiot składający zamówienie przekazuje niezwłocznie Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu.

  8. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 i 5, w formie elektronicznej lub pisemnej, przechowuje się przez okres trzech lat i udostępnia organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej na żądanie.

   

  W związku z powyższym do informacji o braku zapewnienia dostępu do produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych należy dołączyć:

  - kopię odmowy realizacji zamówienia, zawierającą  uzasadnienie.

   

  Zgłoszenia wraz z załącznikami należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: brakleku.wif@duw.pl  lub pisemnie na adres:  WIF Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy 1,  50-153 Wrocław, albo na numer faxu: 71 340 64 96

   

 2. Przekazywanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego kopii odmów na realizację zapotrzebowania, o których mowa wart. 36z ust. 1 ustawy - Prawo farmaceutyczne na produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, które zostały umieszczone na wykazie Ministra Zdrowia, o którym mowa w art. 78a ust. 14 ustawy.

   

  W przypadku braku realizacji zamówienia z jednoczesnym brakiem uzyskania przez podmiot zamawiający odmowy w formie pisemnej lub elektronicznej, fakt ten należy również zgłosić Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu. Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego zostaną wkrótce umieszczone informacje dotyczące przekazywania kopii odmów realizacji zamówienia.

Dolnośląski Wojewódzki

Inspektor Farmaceutyczny

Urszula Sławińska-Zagórska

Metadane

Data publikacji : 10.07.2015
Data modyfikacji : 29.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Płaczek

Opcje strony

do góry