Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu

https://wif.wroclaw.pl/wif/aktualnosci/komunikaty-wif/14009,Komunikat-Dolnoslaskiego-Wojewodzkiego-Inspektora-Farmaceutycznego-we-Wroclawiu-.html
18.07.2024, 13:49

Wrocław, dnia 20 listopada 2020 r.

KOMUNIKAT

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu

z dnia 20 listopada 2020 r.

w sprawie obowiązku dotyczącego zgłaszania przez apteki szpitalne, działy farmacji szpitalnej oraz apteki zakładowe  braków produktów leczniczych stanowiących gazy medyczne w tym tlenu medycznego

 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu przypomina, że od dnia 1 kwietnia 2019 r. istnieje obowiązek raportowania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) obrotu produktami leczniczymi dla podmiotów odpowiedzialnych, wytwórców, hurtowni farmaceutycznych, aptek i punktów aptecznych oraz działów farmacji szpitalnej.

Zgodnie z art. 95a ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 944), w przypadku, gdy podmiot leczniczy prowadzący aptekę szpitalną, aptekę zakładową lub dział farmacji szpitalnej, nie może zapewnić dostępu do produktów leczniczych (w tym gazy medyczne a przede wszystkim tlen medyczny), środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych stosowanych w zakładzie leczniczym tego podmiotu leczniczego, kierownik apteki lub działu farmacji szpitalnej jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym, za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, który ustala przyczyny braku tej dostępności.

Celem gromadzenia danych w ZSMOPL jest bieżące monitorowanie dostępności produktów leczniczych.

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu informuje jednocześnie, że przepisy Prawa farmaceutycznego przewidują sankcje za uporczywe naruszanie przedmiotowego obowiązku (art. 103 ust. 2 pkt 9 ustawy Prawo farmaceutyczne).

 

 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu

mgr farm. Mariusz Kozłowski

Metadane

Data publikacji : 20.11.2020
Data modyfikacji : 21.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Płaczek

Opcje strony