Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu

 

                                                                                                                                                         Wrocław, dnia 20 marca 2020r.

     DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI

  INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY

               WE WROCŁAWIU    

 

      WIF-WR-I.021.46.2020

 

KOMUNIKAT

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu w sprawie zalecenia podjęcia przez przedsiębiorców prowadzących apteki ogólnodostępne, punkty apteczne i kierowników aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych, działań zabezpieczających personel ww. placówek ochrony zdrowia publicznego

 

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wynikającą z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, powodującego ostrą chorobę zakaźną układu oddechowego, w związku z pojawiającymi się informacjami o braku należytego zabezpieczenia personelu aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych w środki indywidualnej ochrony antywirusowej oraz w związku ze skierowanym do tut. organu stanowiskiem Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu, przypomina, iż pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym m.in. reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki ochrony do zmieniających się warunków wykonywania obowiązków przez pracowników.

Wobec powyższego Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu zaleca takie przygotowanie miejsca pracy w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych przez podmioty je prowadzące, aby – biorąc pod uwagę specyfikę pracy farmaceuty, w szczególności narażenie na możliwość zakażenia przy bezpośrednim kontakcie z pacjentem oraz występujące ponadnormatywne obciążenie pracą – maksymalnie zabezpieczyć personel przed potencjalnym zakażeniem.

W związku z powyższym apeluję do podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne i punkty apteczne na terenie województwa dolnośląskiego o:

 1. zamontowanie w izbach ekspedycyjnych aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych szklanych przesłon (zabudów szklanych), o wysokości minimum 1,8 m od podłogi, pełniących funkcje barier między miejscem dostępnym dla pacjenta (klienta) a miejscem, w którym znajduje się farmaceuta/technik farmaceutyczny za stołem ekspedycyjnym, lub wstawienie  tymczasowych  kurtyn z materiałów nieprzepuszczalnych (przezroczystych  ścianek  z tworzyw  sztucznych), zlokalizowanych między podłogą a sufitem ww. pomieszczeń;
 2. wyznaczenie w izbach ekspedycyjnych aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych „strefy bezpiecznej odległości pacjent-farmaceuta” o długości 1,5 m, która to strefa winna być rozpoznawalna i uwidoczniona w izbie ekspedycyjnej i w której to nie powinny przebywać żadne osoby;
 3. zapewnienie personelowi fachowemu wykonującemu czynności w izbie ekspedycyjnej aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych rękawiczek ochronnych oraz przyłbic ochronnych (gogli, chroniących przed zakażeniem wirusem, według obowiązujących norm), względnie maseczek i fartuchów;
 4. usunięcie z izb ekspedycyjnych aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych, w częściach dostępnych dla pacjentów, wolnostojących przedmiotów;
 5. zabezpieczenie aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych w środki dezynfekcyjne;
 6. zobowiązanie personelu do zachowywania bezpiecznej odległości od rozmówcy (min. 1,5 m);
 7. promowanie dokonywania płatności bezgotówkowych;
 8. promowanie regularnego i dokładnego mycia rąk przez personel, wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (o stężeniu min. 60%);
 9. umieszczenie dozowników z płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnienie się, że dozowniki te są regularnie napełniane;
 10. wywieszenie w widocznym miejscu informacji, jak skutecznie myć ręce;
 11. upowszechnianie wśród pracowników wiedzy z zakresu BHP;
 12. zwrócenie szczególnej uwagi na rekomendacje, aby podczas wykonywania obowiązków, nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu;
 13. przestrzeganie higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do  zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (o stężeniu min. 60%).
 14. zapewnienie, aby we wszystkich pomieszczeniach aptek ogólnodostępnych i punktów  aptecznych powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, lady, stoły, krzesła, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), były regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;
 15. zapewnienie, aby wszystkie pomieszczenia aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych były regularnie i starannie sprzątane oraz myte z użyciem wody z detergentem, a także systematycznie przewietrzane.

Nadto Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu rekomenduje stałe śledzenie komunikatów i ogłoszeń:

 1. Głównego Inspektora Sanitarnego, podawanych na oficjalnej witrynie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego
 2. Ministra Zdrowia, podawanych na oficjalnej witrynie internetowej Ministerstwa Zdrowia

oraz monitorowanie aktualnego stanu prawnego i stosowanie się do powszechnie obowiązującego prawa.

Otrzymują:

drogą elektroniczną kierownicy i przedsiębiorcy prowadzący apteki ogólnodostępne i punkty apteczne na adresy skrzynek e-mail aptek i punktów aptecznych.

Do wiadomości:

 • Pan Paweł Piotrowski – Główny Inspektor Farmaceutyczny,
 • Pan Jarosław Obremski – Wojewoda Dolnośląski,
 • Pan Jacek Klakocar – Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu,
 • Pani Elżbieta Piotrowska – Rutkowska Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej,
 • Pan Marcin Repelewicz  Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu.

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

mgr farm. Mariusz Kozłowski

Metadane

Data publikacji : 20.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Płaczek

Opcje strony

do góry