Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
Ostatnia aktualizacja strony: 17.07.2024, 09:01

Kontakt

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
we Wrocławiu

50-069 Wrocław
ul. Ofiar Oświęcimskich 12

tel. 71 715 85 00
fax. 71 715 85 01
e-mail:
sekretariat@wif.wroclaw.pl
internet: www.wif.wroclaw.pl

skrytka ePUAP: /WIFWROCLAW/skrytka


Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, że z dniem 1 lipca 2024r.

Delegatura w Jeleniej Górze i Delegatura w Legnicy

Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego we Wrocławiu

zaprzestają funkcjonowania, w związku z procesem ich likwidacji.

 

Wszelkie sprawy mieszczące się we właściwości

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego

proszę kierować na adres / załatwiać pod adresem:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

we Wrocławiu

ul. Ofiar Oświęcimskich 12

50-069 Wrocław

tel. 71 715 85 00,       fax. 71 715 85 01

sekretariat@wif.wroclaw.pl


Komunikat Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego dotyczący systemu Zgłoszenia Odmów Realizacji Zamówienia


 Stanowisko Ministerstwa Zdrowia dotyczące rozliczania przez apteki nabytych szczepionek przeciw grypie


Komunikat Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu w sprawie zmiany siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego


Profilaktyka 40 plus - pakiet nieodpłatnych badań diagnostycznych dla Polaków od 40. roku życia


Komunikat Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2021 roku


Komunikat Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie sfałszowanych recept


Komunikat Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie obowiązku dotyczącego zgłaszania przez apteki szpitalne, działy farmacji szpitalnej oraz apteki zakładowe  braków produktów leczniczych stanowiących gazy medyczne w tym tlenu medycznego


Przydatne informacje dotyczące koronawirusa


Obwieszczenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie poinformowania o możliwości zwrotu produktu leczniczego do apteki


Komunikat Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu w sprawie przywrócenia możliwości załatwiania spraw urzędowych


COVID-19: Rekomendacje dla aptek szpitalnych


Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotyczący dostaw produktów leczniczych do Pacjenta w ramach Leczenie szpitalne - programy lekowe oraz Leczenie szpitalne - chemioterapia w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii


Komunikat w sprawie dostaw produktów do aptek ogólnodostępnych, aptek szpitalnych, działów farmacji szpitalnej, punktów aptecznych


Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie przygotowania w aptekach leku aptecznego - etanolowego roztworu antyseptycznego


Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie preparatów oferowanych w sprzedaży jako zapobiegające, łagodzące, diagnozujące lub leczące COVID-19


Komunikat Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu  w sprawie zalecenia podjęcia przez przedsiębiorców prowadzących apteki ogólnodostępne, punkty apteczne i kierowników aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych, działań zabezpieczających personel ww. placówek ochrony zdrowia publicznego


Komunikat Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie obsługi interesentów w związku z epidemią koronawirusa


Nowa strona Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego


Informacje dotyczące Internetowego Konta Pacjenta - IKP


Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu

przedstawia otrzymaną z CSIOZ :

Procedurę wnioskowania o dostęp do Systemu P1

Wniosek o dostęp do Systemu P1


Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu

przekazuje informację dla właścicieli i kierowników aptek oraz punktów aptecznych

otrzymaną z Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia dotyczącą systemu e-Recepty


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu

 


Informacja dotycząca działalności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu

 


Wycofanie z obrotu produktów leczniczych

Obwieszczenie nr 87 Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 7 września 2016 r.

Ważne informacje dla pacjentów w sprawie wycofanych serii leku ATRAM

Link do informacji na stronie GIF

Link do decyzji GIF dot. wycofania leku Atram

 


Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu w związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. zmian do ustawy Prawo Farmaceutyczne w zakresie sposobu składania wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, punktu aptecznego, informuje o obowiązku zapoznania się z treścią Komunikatu Głównego Inspektora Farmaceutycznego Nr 1/2016 z dnia 16 marca 2016 r.

 


Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu przekazuje informację otrzymaną od Naczelnika Obwodowego Urzędu Miar we Wrocławiu, skierowaną do użytkowników przyrządów pomiarowych

 


  

     Komunikat Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu w sprawie sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych

 


 

Komunikat Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu dotyczący warunków przechowywania i transportu produktów leczniczych w okresie występowania wysokich temperatur powietrza

 


Informacja o braku możliwości wykonania obowiązku zapewnienia dostępu do produktu leczniczego wydawanego na receptę, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego

W celu zgłoszenia braku dostępu do produktu leczniczego wydawanego na receptę, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego wypełnij następujący formularz

kliknij tutaj
 


Szanowni Państwo!

 

             Uprzejmie informujemy, iż od dnia 10 czerwca 2014 r. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu mieścić się będzie na III piętrze Urzędu Wojewódzkiego, w pokojach o numerach 3136, 3138, 3139, 3140, 3147(kancelaria), 3149, 3150, 3151(sekretariat), 3152 i 3156.

Sekretariat WIF

 

Główny Inspektor Farmaceutyczny powiadamia o naborze na stanowisko specjalisty -
Inspektora ds. obrotu hurtowego w Departamencie Nadzoru GIF

https://www.gif.gov.pl/bip/praca-w-gif/wolne-stanowiska-pracy/400,Wolne-stanowiska-pracy.html

 

 

Właściciele, kierownicy aptek ogólnodostępnych 
województwa dolnośląskiego

                                                                   

            W związku z powtarzającymi się przypadkami uchylania się aptek od pełnienia dyżurów ustalonych uchwałami rad powiatów przypominam, że podstawową funkcją aptek ogólnodostępnych jest zaopatrywanie ludności w produkty lecznicze zgodnie z istniejącym zapotrzebowaniem. Na podstawie art. 94 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne /Dz.U. z 2008r. Nr 45 poz. 271 z późn. zm./ rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Natomiast ust.2 wskazanego przepisu stanowi, iż rozkład godzin pracy aptek na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego.

            Mając powyższe na uwadze apteki ogólnodostępne mają bezwzględny obowiązek pełnienia dyżurów w określonym przez uchwałę rady powiatu terminie. Nie przestrzeganie przez aptekę uchwały rady powiatu dotyczącej rozkładu godzin jej pracy i ustalonych dyżurów, stanowi niezastosowanie się do aktu prawa miejscowego, który zgodnie z Konstytucją RP jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa, a także stanowi naruszenie art. 94 ust.1 i 2 ustawy Prawo farmaceutyczne. Otrzymując zezwolenie na prowadzenie apteki, przedsiębiorca zostaje zobligowany do przestrzegania przepisów w/w ustawy.

            W razie stwierdzenia, naruszenia przez aptekę obowiązków, o których mowa powyżej, Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny może cofnąć zezwolenie na jej prowadzenie.

            Właściciel apteki ma również obowiązek poinformowania z wyprzedzeniem rady powiatu o zamiarze likwidacji apteki, celem umożliwienia jej podjęcia działań zapewniających zabezpieczenie dyżurów nocnych w okresie, w którym powinna pełnić je unieruchomiona apteka.  Nie powiadomienie rady powiatu o likwidacji apteki, a tym samym o braku możliwości  pełnienia dyżurów według harmonogramu uchwały, świadczy o braku odpowiedzialności ze strony właściciela apteki oraz ma wpływ na podważenie zaufania do zawodu aptekarza.

         

                                                                                                     Dolnośląski

                                                                                  Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

                                                                                            Urszula Sławińska-Zagórska

 

 

Właściciele, kierownicy aptek ogólnodostępnych 
województwa dolnośląskiego

 

            W związku z pismem Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotyczącym posiadania przez apteki w ofertach sprzedażowych produktów biobójczych i repelentów, przypominam, że produkty biobójcze i repelenty, takie jak: Off, Bros, Autan, Antybzz, Mugga i wiele innych, należących do kategorii 3 produktów biobójczych, nie mogą być przedmiotem obrotu w aptekach ogólnodostępnych i w punktach aptecznych.

            Apteki ogólnodostępne mogą posiadać w swoich ofertach produkty biobójcze należące do kategorii 1.

                                                                                                     Dolnośląski

                                                                                  Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

                                                                                            Urszula Sławińska-Zagórska

 

 

Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna

 

sprawuje nadzór nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych i produktów weterynaryjnych, jak również nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz obrotem wyrobami medycznymi, w celu zabezpieczenia interesu społecznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, znajdujących się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, działach farmacji szpitalnej, punktach aptecznych i placówkach obrotu pozaaptecznego.

 

Nadzór nad warunkami wytwarzania i importu w wytwórniach wytwarzających produkty lecznicze weterynaryjne Inspekcja Farmaceutyczna sprawuje przy współudziale Inspekcji Weterynaryjnej.

do góry