Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu

Komunikat nr 1/2017

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego

we Wrocławiu

z dnia 17 marca 2017 r.

w sprawie zakazu prowadzenia reklamy apteki i punktu aptecznego

oraz ich działalności

 

 

Dolnośląski  Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu przypomina o obowiązującym zakazie prowadzenia reklamy apteki ogólnodostępnej i punktu aptecznego oraz ich działalności.

Zgodnie z art. 94a ust. 1 zd. pierwsze ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2016 r. Nr 45, poz. 2142), zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego (art. 94a ust. 1 zd. drugie Prawa farmaceutycznego). Wojewódzki inspektor farmaceutyczny sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy w zakresie działalności reklamowej aptek, punktów aptecznych i placówek obrotu pozaaptecznego (art. 94a ust. 2 Prawa farmaceutycznego). W razie stwierdzenia naruszenia przepisu ust. 1 lub 1a wojewódzki inspektor farmaceutyczny nakazuje, w drodze decyzji, zaprzestanie prowadzenia takiej reklamy (art. 94a ust. 3 Prawa farmaceutycznego).

Reklamą apteki i jej działalności jest każde działanie, niezależnie od sposobu i metody jego przeprowadzenia oraz środków użytych do jego realizacji, jeżeli jego celem jest zwiększenie sprzedaży produktów, w tym produktów leczniczych i wyrobów medycznych, oferowanych w danej aptece/zachęcenie do skorzystania z usług apteki. Objęcie zakazem „każdego działania” wyłącza z tej dyspozycji tylko jeden stan faktyczny, określony w zdaniu drugim ust. 1 art. 94a Prawa farmaceutycznego, tj. informowanie o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego. Zakaz reklamy ma zatem szeroki charakter i obejmuje swym zakresem każdy rodzaj reklamy, w tym także reklamę skojarzeniową czy ukrytą. Sąd Najwyższy wyraził stanowisko, iż: „powszechnie przyjmuje się, że reklamą są wszelkie formy przekazu, w tym także takie, które nie zawierając w sobie elementów oceniających ani zachęcających do zakupu, mogą jednak zostać przyjęte przez ich odbiorców jako zachęta do kupna. [...] Przy rozróżnieniu informacji od reklamy trzeba mieć na względzie, że podstawowym wyznacznikiem przekazu reklamowego jest nie tylko mniej lub bardziej wyraźna zachęta do kupna towaru, ale i faktyczne intencje podmiotu dokonującego przekazu oraz odbiór przekazu przez podmioty, do których jest kierowany. Wypowiedź jest reklamą, gdy nad warstwą informacyjną przeważa zachęta do nabycia towaru – taki cel przyświeca nadawcy wypowiedzi i tak odbiera ją przeciętny odbiorca, do którego została skierowana. Wszelkie promocje, w tym cenowe, są reklamą towaru i firmy, która ich dokonuje” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2007 r., II CSK 289/07, Lex nr 307127).

Co ważne, nie jest istotne z punktu widzenia naruszenia zakazu reklamy apteki i jej działalności, czy reklama dokonywana jest wewnątrz czy na zewnątrz apteki. Jej działalność reklamowa może przejawiać się tak we wnętrzu lokalu aptecznego, jak i poza nim. Przepis art. 94a Prawa farmaceutycznego nie wyznacza granic miejscowych reklamy (zob. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 maja 2014 r., VI SA/Wa 3112/13, CBOSA).

Reklama apteki i jej działalności może przyjmować różne formy zachęcania, np.: poprzez ulotki, spoty, foldery, plakaty, filmy, gazetki, programy lojalnościowe/rabatowe, które biorącym w nim udział daje określone bonusy (korzyści w szerokim tego słowa znaczeniu), konkursy, w których przeprowadzaniu udział bierze apteka, czy akcje rabatowe. Zakazem prowadzenia reklamy apteki i jej działalności objęta jest każda reklama niezależnie od tego, jakie medium wykorzystano do jej przekazania (reklama internetowa, telewizyjna, prasowa, czy radiowa).

Powyższe uwagi dotyczą także zakazu prowadzenia reklamy punktu aptecznego i jego działalności.

Wojewódzki inspektor farmaceutyczny może cofnąć zezwolenie, jeżeli nie wykonano decyzji wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, o której mowa w art. 94a ust. 3 Prawa farmaceutycznego, tj. nakazującej zaprzestanie prowadzenia reklamy (art. 103 ust. 2 pkt 5 Prawa farmaceutycznego).

Podkreślenia wymaga, że w myśl art. 129b ust. 1 Prawa farmaceutycznego, karze pieniężnej w wysokości do 50 000 złotych podlega ten kto wbrew przepisom art. 94a prowadzi reklamę apteki, punktu aptecznego oraz ich działalności. Co warte zaznaczenia, obowiązek poniesienia ujemnych konsekwencji finansowych za popełniony delikt administracyjny (naruszenie ww. zakazu) jest niezależny od obowiązku zaprzestania prowadzenia reklamy apteki, punktu aptecznego i ich działalności (zob. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 marca 2015 r., VI SA/Wa 2637/14,  CBOSA). Zaprzestanie więc prowadzenia reklamy apteki, punktu aptecznego i ich działalności, nie oznacza, że nie zostanie nałożona za naruszenie ww. zakazu kara pieniężna.

Dodać trzeba, że zgodnie z art. 19 Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej (uchwała Nr VI/25/2012 VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 22 stycznia 2012 r.), aptekarz:

  1. nie reklamuje siebie oraz swoich usług. Nie uczestniczy w reklamie usług farmaceutycznych, jak i ich promocji niezgodnej z prawem lub dobrymi obyczajami;
  2. unika działalności przyczyniającej się do zwiększania konsumpcji produktów leczniczych.

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu udostępnia – na stronie BIP www.wif.wroclaw.pl – podjęte decyzje w przedmiocie nakazania zaprzestania prowadzenia reklamy apteki/punktu aptecznego i jej/jego działalności oraz nałożenia kary pieniężnej, wychodząc z założenia, że działanie takie ma nie tylko charakter informacyjny, ale i (a może nawet przede wszystkim) prewencyjny. Orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące kwestii zakazu prowadzenia reklamy apteki, punktu aptecznego i ich działalności dostępne są w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych.

 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

mgr farm.Urszula Sławińska-Zagórska

 

Metadane

Data publikacji : 17.03.2017
Data modyfikacji : 17.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Płaczek

Opcje strony

do góry