Komunikaty WIF

Data publikacji 07.04.2016

Komunikat w sprawie zmian dotyczących sposobu składania wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej i punktu aptecznego obowiązujących od 1 kwietnia 2016r.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008r. Nr 45 poz. 271 z późn. zm.), wprowadzoną ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1991), od dnia 1 kwietnia 2016r. wnioski o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego powinny być składane w postaci elektronicznej, za pośrednictwem:

 

1. dedykowanego systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem:

    http://egate.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ lub

2. elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

 

Złożenie wniosku na obu platformach wymaga posiadania elektronicznego podpisu, który jest równoważny podpisowi własnoręcznemu. Wniosek można podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

Zgodnie ze wspomnianymi na wstępie przepisami, załączniki do przedmiotowych wniosków mogą być składane zarówno w postaci elektronicznej jak i papierowej, przy czym należy mieć na uwadze ogólne zasady dotyczące uznawalności danego dokumentu za oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.

 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

mgr farm.Urszula Sławińska-Zagórska

Data publikacji 07.04.2016

Data modyfikacji 20.04.2016
Rejestr zmian
Autor : Administrator

Osoba publikująca: Administrator


Statystyka strony: 1533 wizyt